ഇന്നർ  എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിട്രീറ്റ്

Offered in the breathtaking natural setting of the Isha Institute of Inner-sciences in Tennessee, a powerful space created by Sadhguru for self-transformation, this retreat combines the content of Inner Engineering Online and initiation into the powerful ശാംഭവി  മഹാമുദ്ര ക്രിയ in a 4-day residential program. The added benefits of an immersive experience include treks to the forests, bluffs and waterfalls on site, live music and fresh, wholesome vegetarian meals.

This program is offered through an Isha Yoga instructor trained by Sadhguru.

The Setting

Designed for deep personal expansion, the Inner Engineering retreat takes place in the serenity of the Isha Institute of Inner-sciences on Tennessee’s spectacular Cumberland Plateau. Here you have the opportunity to leave behind daily routines and hectic lifestyles and soak in the energy of this unique setting. The powerful consecrated spaces include Mahima hall and the Abode of Yoga, and each creates a potent atmosphere to experience the life-transforming impact of Inner Engineering. The program itself takes place in Mahima, the largest meditation hall in the Western hemisphere. Mahima means 'Grace', and offers you the space to explore the technologies for inner well-being in their full depth and dimension.

ശാംഭവി  മഹാമുദ്ര ക്രിയ

ശാംഭവി മഹാമുദ്ര ക്രിയയുടെ ദീക്ഷ നൽകുന്നു എന്നതാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രധാന ആകർഷണം. സദ്ഗുരു ആധുനിക ലോകത്തിനു സംഭാവന നൽകിയ, 21 മിനിട്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതും വളരെയധികം ശക്തവും പരിവർത്തനാത്മകവുമായ യോഗാ പരിശീലനമാണത്. ശാംഭവി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ മുഴുവൻ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ നിലനിർത്തുന്നു. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ശരീരവും മനസ്സും വികാരങ്ങളും ഊർജ്ജങ്ങളും ഒരു സ്വരൈക്യത്തിൽ വർത്തിക്കുകയും, അത് നിങ്ങളിൽ ആനന്ദത്തിന്റെ ഒരു രസതന്ത്രം സൃഷ്ടിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി തീർക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇന്ന്, ശാംഭവി പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ, വലിയ രീതിയിലുള്ള വൈകാരികമായ സന്തുലനവും, ശ്രദ്ധയും,സ്ഥൈര്യവും കായികബലവും, മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യവും കൈവരിച്ച ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉണ്ട്.

ശാംഭവി മഹാമുദ്ര ക്രിയ, ഒരു അത്ഭുതം

"ശാംഭവി മഹാമുദ്ര, സൃഷ്ടിയുടെ ഉറവിടത്തെ സ്പർശിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ്. 'നിങ്ങളുടെ ആന്തരികതയുടെ അടിത്തട്ടിനെ സ്പർശിക്കുമ്പോഴാണ് പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നത്."
-സദ്ഗുരു

പരിപാടിയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ

അനായാസമായ ജീവിതത്തിന് പ്രായോഗികമായ ഉപകരണങ്ങൾ

ജീവിതത്തിന്റെ മൗലികമായ തലങ്ങളെ തട്ടനുഭവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ധ്യാന പരിശീലനങ്ങൾ

പുനരുജ്ജീവനവും സന്തുലനം നൽകുന്ന യോഗ പരിശീലനങ്ങൾ.

അവബോധത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ

ശാംഭവി  മഹാമുദ്ര ക്രിയ

തുടർന്നു പോകുന്ന സപ്പോർട്ടും ഗ്രൂപ്പ് സെഷനുകളും

സമ്പൂർണമായ സസ്യാഹാരവും പാചക ക്ലാസുകളും

Invigorating Walks on Forested Trails

ശാന്തവും ഊർജ്ജസ്വലവുമായ ചുറ്റുപാടുകൾ

ഫോട്ടോ ഗാലറി

വരാൻപോകുന്ന പരിപാടികൾ