ഇന്നർ  എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓൺലൈൻ

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സ്ഥലത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുള്ള സമയത്ത്,   സദ്ഗുരുവിനോടൊത്തുള്ള ഇന്നർ എൻജിനീയറിങ് അനുഭവിക്കൂ ഇന്നർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓൺലൈൻ എന്നത് 90 മിനിട്ട് വീതമുള്ള 7 തുടർച്ചയായ സെഷനുകൾ അടങ്ങിയതാണ്. അതിൽ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തെ അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന, പുരാതന യോഗ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽനിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

കോഴ്‌സിന്റെ ആകർഷണങ്ങൾ

അനായാസമായ ജീവിതത്തിന് പ്രായോഗികമായ ഉപകരണങ്ങൾ

ജീവിതത്തിന്റെ മൗലികമായ തലങ്ങളെ തട്ടനുഭവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ധ്യാന പരിശീലനങ്ങൾ

പുനരുജ്ജീവനവും സന്തുലനം നൽകുന്ന യോഗ പരിശീലനങ്ങൾ.

അവബോധത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ

തുടർന്നു പോകുന്ന സപ്പോർട്ട്

ചോദ്യോത്തര വീഡിയോകളുടെ ഒരു ട്രഷറർ ട്രോവ് സ്വന്തമാക്കാം.

കോഴ്‌സിന്റെ ഘടന

സെഷൻ 1
ജീവന്റെ പ്രവർത്തന ശാസ്ത്രം

ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ യന്ത്രം മനുഷ്യ ശരീരമാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ യൂസേർസ്  മാന്വൽ പോലും വായിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് കണ്ടെത്താം —Sadhguru

സെഷൻ 2
ഒരേയൊരു ബന്ധനം

നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ തുറന്നു വിടുക. പരിമിതമായതിലേക്ക് അവയെ പരിമിതപ്പെടുത്താതിരിക്കുക അനന്തമായ ആഗ്രഹമാണ് നിങ്ങളുടെ ആത്യന്തികമായ പ്രകൃതം —Sadhguru

സെഷൻ 3
ജീവിക്കാൻ, സമ്പൂർണമായി ജീവിക്കാൻ

നിങ്ങൾ അനന്തമായി വികാസം പ്രാപിക്കാൻ തയ്യാറാവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പൂർണമായും ജീവിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് . ഒരാൾ പൂർണമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ ജീവന് സംതൃപ്തിയെന്തെന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് —Sadhguru

സെഷൻ 4
നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും പരിപൂർണമായ സന്നദ്ധതയിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും സ്വർഗം സൃഷ്ടിക്കും. സന്നദ്ധമല്ലാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്തും നരകമാണ് —Sadhguru

സെഷൻ 5
മനസ്സ് -ഒരു വിസ്മയം

അധികം പേരും തങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അതിന്റെ പരിപൂർണമായ സാധ്യതയിലേക്ക് തുറന്നു വിടാനാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. —Sadhguru

സെഷൻ 6
സൃഷ്ടിയുടെ ശബ്ദങ്ങൾ

വാക്കുകളും അർത്ഥങ്ങളും  മനസ്സിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. ശബ്ദങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകം. —Sadhguru

സെഷൻ 7
നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സൃഷ്ടിക്കൽ

നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമവും നിങ്ങളുടെ രോഗവും, നിങ്ങളുടെ സന്തോഷവും നിങ്ങളുടെ ദുഖവും എല്ലാം ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷേമമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ, ഉള്ളിലേക്ക് തിരിയുക —Sadhguru

ഇന്നർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓൺലൈനിലേക്കു പ്രവേശിക്കുക

Enroll